นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ใส่ชื่อ อีเมล และรายละเอียดการติดต่อ เพื่อฝากข้อความ หรือ สอบถามเพิ่มเติมผ่านแบบฟอร์มในหน้า “หน้าแรก, เกี่ยวกับเรา, หน้าบริการทุกบริการ, ติดต่อเรา”
 2. ใส่ชื่อ อีเมล รายละเอียดการติดต่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จาก Millennium Clinic ให้คำปรึกษาคุณได้ผ่านแบบฟอร์มในหน้า “หน้าแรก, เกี่ยวกับเรา, หน้าบริการทุกบริการ, ติดต่อเรา”

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
  1. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับเรา
  2. จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและท่าน
  3. เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน
 2. โดยได้รับข้อมูลด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
  1. ได้รับทางอีเมล
  2. ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์
  3. ได้รับเป็นเอกสาร

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

เราจะแสดงเหตุผลว่าทำไมเราจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ รายชื่อประเภทของข้อมูลของผู้ใช้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ จะถูกเก็บอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะเว็บไซต์ และจัดเก็บไว้ตลอดไป หรือจนกว่าผู้ใช้งานมีการร้องขอให้ลบข้อมูลดังกล่าว เราเก็บข้อมูลทางเทคนิคในขณะที่คุณกำลังใช้เว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น บราวเซอร์ที่คุณใช้ (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari) และ IP Address ข้อมูลเหล่านี้ถูกใช้เพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้

 1. สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent): คุณมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่กับเรา
 2. สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access): คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและขอให้เรา ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณไม่ได้ให้ความ ยินยอมต่อเราได้
 3. สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification): คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 4. สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure): คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของคุณด้วยเหตุบาง ประการได้
 5. สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing): คุณมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุบางประการได้
 6. สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability): คุณมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ คุณที่คุณให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวคุณเองด้วยเหตุบางประการได้
 7. สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object): คุณมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุบางประการได้

 

คุณสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของเราตามช่องทางการติดต่อด้านล่างเพื่อขอใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้น ทั้งนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของคุณภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

ข้อมูลที่เราแบ่งปัน

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การ ให้บริการของเราที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับคุณอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากคุณได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว คุณมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ

 • เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณ: เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท องค์กร ที่อยู่ในเครือ เมื่อเราได้รับการยินยอมจากคุณ เช่น ตัวอย่างเมื่อคุณต้องการให้เสนอบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากบริการที่มีบนเว็บไซต์ เราจะส่งข้อมูลของคุณให้พาร์ทเนอร์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องติดต่อพูดคุยกับคุณ เป็นต้น
 • สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย: เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท องค์กร หรือบุคคลภายนอกบริษัท หากเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง การใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีเหตุจำเป็นอันสมควร เพื่อเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ รวมทั้งการตรวจจับ ป้องกัน หรือระบุการทุจริต ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค เพื่อป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท ผู้ใช้งานอื่น ๆ ของเรา หรือประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่บ่งชี้ตัวตนต่อพาร์ทเนอร์ เช่น ผู้เผยแพร่โฆษณา ผู้ลงโฆษณา หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน โดยมีรายละเอียดการใช้คุกกี้ส์อยู่ด้านล่าง

 

Cookies คืออะไร?

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การใช้งาน Internet ของ คุณ หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้ Cookies อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม Website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน Internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของเราทาง Internet โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการใช้คุกกี้ส์

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม Website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียงในการล็อกอินเข้าสู่ระบบ และการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ทั่ว ๆ ไปผ่านคุกกี้ส์เป็นเวลา 180 วันย้อนหลัง ในกรณีดังนี้

 • ช่วยให้คุณล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์
 • ทำความเข้าใจและบันทึกข้อมูลการใช้เว็บไซต์เพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ให้กับคุณ
 • รวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์และกิจกรรม เราใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐาน เช่น Google Analytics, Google Conversion Linker, Facebook Pixel, LINE Tag ผ่านทาง Google Tag Manager
 • จากข้อมูลการใช้เว็บไซต์และกิจกรรมที่คุณทำบนเว็บไซต์ เราจะสร้างเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้?

 • คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้ประเภทนี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอขายสินค้าที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถแสดงผลโฆษณาได้ตรงตามความต้องการของคุณ

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและข้อมูลเชิงลึก

บางครั้งเราจะขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตรวจสอบ การเข้าถึงผู้ใช้ (Reach) และการประสิทธิภาพของบริการของเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อลงทะเบียนเพื่อบัญชี เราอาจขอทราบประเทศหรือรหัสไปรษณีย์ของคุณ ข้อมูลนี้จะถูกนำมาใช้ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนเท่านั้น เพื่อช่วยให้เราเห็นถึงประสิทธิภาพของเว็บไซต์และเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราในอนาคต

เราใช้ Google Analytics ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลเข้าในเว็บไซต์ของเราทั้งหมด เราไม่มีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับ Google Analytics

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน Website ของเราเท่านั้น หากคุณ ได้กด Link ไปยัง Website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน Website ของเราก็ตาม) คุณจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน Website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้คุณทราบด้วยการ Update ข้อมูลลงใน Website ของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดตามที่แจ้งไว้ด้านบน

 

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

บริษัท รีโปรดักทีฟ เอกซ์เพิร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่: 90/1 อาคารสาธรธานี ชั้นที่ 5 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 065-0539165 หรือ 084-8238246

อีเมล: millennium.ivfn@gmail.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอขายสินค้าที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถแสดงผลโฆษณาได้ตรงตามความต้องการของคุณ

บันทึก