ต้องมีทะเบียนสมรสไหมถ้าจะทำ IUI/IVF/ICSI

อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนต้องรู้เกี่ยวกับการพึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อช่วยให้มีบุตร นั่นก็คือเรื่องของการมีทะเบียนสมรส ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมาย วันนี้ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากอย่าง Millennium IVF Clinic จะมาอธิบายเกี่ยวกับการทำ IUI/IVF/ICSI และเรื่องของทะเบียนสมรส ดังนี้ 

ทำ IUI/IVF/ICSI ต้องมีทะเบียนสมรสไหม

ตามกฎหมายประเทศไทย การทำ IUI/IVF/ICSI จะต้องมีทะเบียนสมรส อธิบายเพิ่มเติม ดังนี้

การทำ IUI 

การทำ IUI คือการฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิและได้ตัวอ่อนออกมา ตัวอ่อนที่ว่าเมื่อนำไปฝังตัวในมดลูกจะเจริญไปเป็นทารก

อ่านเพิ่มเติม: IUI ไม่ติดกี่ครั้ง? ถึงต้องเปลี่ยนวิธี

การทำ IVF 

การทำเด็กหลอดแก้วแบบ IVF เป็นการทำเด็กหลอดแก้ว ที่มีการกระตุ้นการเจริญเติบโตของไข่และกระตุ้นการตกไข่ร่วมกันกับการคัดเลือกอสุจิที่แข็งแรงมาผสมกับไข่ เพื่อให้ได้ตัวอ่อนขึ้นมา ตัวอ่อนที่ว่าเมื่อนำไปฝังตัวในมดลูกจะเจริญไปเป็นทารกตามลำดับ

การทำ ICSI 

การทำเด็กหลอดแก้วแบบ ICSI เป็นการทำเด็กหลอดแก้ว ที่มีการกระตุ้นการเจริญเติบโตของไข่และกระตุ้นการตกไข่ร่วมกันกับการคัดเลือกอสุจิที่แข็งแรงที่สุดเพียงตัวเดียวมาผสมกับไข่ เป็นการคัดเลือกที่เจาะจงกว่าการทำ IVF จึงเพิ่มโอกาสการมีบุตรได้สูงกว่า จากนั้นเมื่อนำอสุจิมาผสมกับไข่จะได้ตัวอ่อนขึ้นมา ตัวอ่อนที่ว่าเมื่อนำไปฝังตัวในมดลูกจะเจริญไปเป็นทารก

อ่านเพิ่มเติม: IVF และ ICSI ต่างกันอย่างไร เลือกแบบใดให้เหมาะกับคุณ

กล่าวโดยสรุป การทำ IUI/IVF/ICSI เป็นการทำให้ได้ตัวอ่อนขึ้นมา แม้ว่าการทำ IUI จะเป็นการปฏิสนธิภายใน และการทำ IVF กับ ICSI จะเป็นการปฏิสนธิภายนอก แต่เพราะทั้งหมดนี้เป็นการทำให้ได้ตัวอ่อนขึ้นมา ซึ่งสามารถเจริญไปเป็นทารกสู่การเป็นมนุษย์ได้ในอนาคต จึงต้องมีการควบคุมทางกฎหมาย เพื่อป้องกันการทำ IUI/IVF/ICSI ที่มีจุดประสงค์ในการค้ามนุษย์ ทำให้ต้องแสดงทะเบียนสมรส เพื่อแสดงถึงความต้องการมีบุตรของคู่สมรส 

ในการเข้ารับการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากด้วยการทำ IUI/IVF/ICSI หากแพทย์ไม่ขอใบทะเบียนสมรส จะมีความผิดทางกฎหมายแพทยสภา

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำ IUI/IVF/ICSI 

 1. บัตรประชาชนคู่สมรสทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง
 2. ทะเบียนสมรส 
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

รับบริจาคไข่หรืออสุจิ ต้องมีทะเบียนสมรสไหม?

ตอบ : การรับบริจาคไข่หรืออสุจิ จะต้องมีทะเบียนสมรส 

อธิบายเพิ่มเติม คือ นอกจากการทำ IUI/IVF/ICSI จะต้องใช้ทะเบียนสมรสแล้ว อีกหนึ่งกรณีก็คือการรับบริจาคไข่หรืออสุจิจากผู้อื่น ที่ไม่ใช่ของคู่สมรสตนเอง ก็จะต้องใช้ทะเบียนสมรสเช่นกัน หมายความว่ากรณีที่ฝ่ายหญิงยังโสด แต่อยากมีลูกและต้องการขอรับบริจาคอสุจิมาผสมกับไข่ของตนเอง จะไม่สามารถทำได้ เพราะตอนทำจะต้องใช้ทะเบียนสมรส เช่นเดียวกันหากฝ่ายชายที่โสดและอยากมีลูก ต้องการขอรับบริจาคไข่มาผสมกับสเปิร์มของตนเอง จะไม่สามารถทำได้ เพราะตอนทำจะต้องใช้ทะเบียนสมรส

ที่สำคัญทั้งการรับบริจาคไข่และอสุจิ ท้ายที่สุดแล้วก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการทำ IVF หรือ ICSI ซึ่งกระบวนการนี้จะต้องใช้ทะเบียนสมรสอยู่แล้ว หรือการรับบริจาคอสุจิเพื่อทำ IUI ก็จะต้องใช้ทะเบียนสมรสเช่นกัน

กรณีบริจาคไข่ ต้องใช้ทะเบียนสมรสของผู้บริจาคด้วย หากผู้บริจาคและผู้รับบริจาคไม่ได้เป็นญาติสืบสายเลือดกัน หรือถ้าหากไม่มีทะเบียนสมรส ก็จะต้องมีทะเบียนหย่า กล่าวคือผู้บริจาคไข่หากบริจาคให้คนที่ไม่ได้เป็นญาติกัน จะต้องมีสามีหรือเคยมีสามีมาก่อน 

เอกสารที่ต้องใช้ในการรับบริจาคไข่หรืออสุจิ

 1. บัตรประชาชนคู่สมรสทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ที่ต้องการมีบุตร
 2. ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 4. หนังสือแสดงความยินยอมรับไข่บริจาคหรือหนังสือแสดงความยินยอมรับอสุจิบริจาค

เอกสารที่ต้องใช้ในการบริจาคไข่

 1. บัตรประชาชนของผู้บริจาคไข่
 2. กรณีที่ผู้บริจาคไข่ไม่ได้เป็นญาติสืบสายเลือดกับผู้รับบริจาคไข่ ต้องมีหรือเคยมีสามี และต้องแสดงทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า 
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 4. หนังสือแสดงความยินยอมในการบริจาคไข่

เอกสารที่ต้องใช้ในการบริจาคอสุจิ 

 1. บัตรประชาชนของผู้บริจาคอสุจิ
 2. หนังสือแสดงความยินยอมในการบริจาคอสุจิ 

ฝากไข่ต้องมีทะเบียนสมรสไหม

การฝากไข่ ไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนสมรส 

การฝากไข่ คือ การนำเอาเซลล์ไข่ในเพศหญิง ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ออกมาฝากไว้ในธนาคารฝากไข่ก่อน เมื่อถึงเวลาที่ต้องการมีบุตร ค่อยนำเซลล์ไข่นั้นออกมาใช้ โดยการนำมาผสมกับสเปิร์ม เพื่อให้เกิดเป็นตัวอ่อนแล้วนำไปฝังตัวในโพรงมดลูก และเจริญไปเป็นทารกในครรภ์มารดาต่อไป

การฝากไข่เป็นการคงสภาพเซลล์ไข่ไว้ให้มีสภาพเดิมเหมือนกับวันที่นำออกมาจากร่างกาย ซึ่งการฝากไข่สามารถคงสภาพของเซลล์ไข่เอาไว้ได้นานถึง 10 ปี

ในการฝากไข่ยังไม่ได้ทำให้เกิดตัวอ่อนขึ้นมา เป็นเพียงการฝากไข่ไว้ใช้ในอนาคตเท่านั้น จึงไม่จำเป็นต้องใช้ทะเบียนสมรส แต่เมื่อมีการนำไข่ที่ฝากไว้มาทำเด็กหลอดแก้ว (IVF/ICSI) ขั้นตอนนี้จะต้องใช้ทะเบียนสมรส

โปรโมชั่นของเรา: แพ็กเกจฝากไข่แช่แข็ง

ฝากอสุจิต้องมีทะเบียนสมรสไหม

การฝากอสุจิ ไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนสมรส 

การฝากอสุจิ คือ การนำเอาเซลล์อสุจิในเพศชาย ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ออกมาฝากไว้ในธนาคารฝากอสุจิก่อน เมื่อถึงเวลาที่ต้องการมีบุตร ค่อยนำเซลล์อสุจินั้นออกมาใช้ โดยการนำมาผสมกับเซลล์ไข่ เพื่อให้เกิดเป็นตัวอ่อนแล้วนำไปฝังตัวในโพรงมดลูก และเจริญไปเป็นทารกในครรภ์มารดาต่อไป

การฝากอสุจิเป็นการคงสภาพเซลล์อสุจิไว้ให้มีสภาพเดิมเหมือนกับวันที่นำออกมาจากร่างกาย ซึ่งการฝากอสุจิสามารถคงสภาพของเซลล์ไข่เอาไว้ได้นานถึง 10 ปี

ในการฝากอสุจิยังไม่ได้ทำให้เกิดตัวอ่อนขึ้นมา เป็นเพียงการฝากไว้ใช้ในอนาคตเท่านั้น จึงไม่จำเป็นต้องใช้ทะเบียนสมรส แต่เมื่อมีการนำอสุจิที่ฝากไว้มาทำเด็กหลอดแก้ว (IVF/ICSI) ขั้นตอนนี้จะต้องใช้ทะเบียนสมรส

จะเห็นว่าทะเบียนสมรสเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการรักษาภาวะมีบุตรยาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมาย หากไม่มีทะเบียนสมรสจะไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้ และถ้าหากสถานพยาบาลไหนไม่ขอเอกสารนี้ ให้ตั้งข้อสงสัยได้เลยว่าสถานพยาบาลนั้นไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแพทยสภา ซึ่งสื่อถึงความไม่โปร่งใส และอาจมีกระบวนการทำที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เข้ารับการรักษาได้ 

ผู้เขียน
พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา (Dr. Naroemit Wonglikhitpanya)

พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำ Millennium IVF Clinic

แชร์เนื้อหา

ผู้เขียน
พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา (Dr. Naroemit Wonglikhitpanya)

พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำ Millennium IVF Clinic

แชร์เนื้อหา

โปรโมชั่น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอขายสินค้าที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถแสดงผลโฆษณาได้ตรงตามความต้องการของคุณ

บันทึก